Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

उपेन्द्र साह


उपेन्द्र साह


उपेन्द्र साह
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल addupendra@gmail.com
सम्पर्क 9855036122
ठेगाना यमुनामाई 4, रौतहट
बहाल मिति २०७७ श्रावण २९