Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 रामस्वार्थ राय यादव रामस्वार्थ राय यादव का.मु. शाखा अधिकृत 9855042126
ilakagaruda@gmail.com
2 उपेन्द्र साह उपेन्द्र साह नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9855036122
addupendra@gmail.com
3 अनु कुमारी अनु कुमारी कम्प्युटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9845376557
anus57357@gmail.com
4 manju karki manju karki कार्यालय सहयोगी 9845387329
5 aaogaruda aaogaruda
aaogaruda@moha.gov.np