Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

५ को उपदफा (३) र नियमावली‚ २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रस्तुत ईलाका प्रशासन कार्यालय‚ गरुडा राैतहट सँग सम्बन्धित सार्बजनिक विवरण

4 महिना अगाडी

2077-11-04


Attached Files