Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

ठेगाना : गरुडा

फोन नं : 055565424

फ्याक्स : 055565424

इमेल : ilakagaruda@gmail.com